Encit

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aya tukang sapatu duda, boga anak awewe hiji, ngaranna nyi Dunuk, nya eta nu nganyahokeun sajěroning imah kabeh, daekan bari pintěr, tatapi karěsépna kana papakean nu aralus. Nyi Dunuk meuli ěncit beureum opat ikět, bakal dipake takwa, saikětna harga opat uwang, tapi diakukeun ka bapana saikětna harga duwa uwang. Bawaning bapana teu nyahuun barga encit, sarta anakna kacida keukeuhna menta, gancang bapana merean. Nyi Dunuk ngan ngabijilkeun duwit dalapan uwang ti anuna sorangan, tina cecelengan, keur ngajějėgan pameuli encit. Bareng geus nampanan duwit ti bapana, nyi Dunuk tuluy ka pacinan, rek mayar pameuli ěncit, ari ěncitna ditinggalkeun di amben imahna. Sabotna nyi Dunuk leumpang ka Dunuk, leumpang ka pacinan, aya semah datang ka imahna nyi Dunuk, nenjo ěncit aya di amben, ku semah teh ditanyakeun hargana saikětna, wangsul tukang sapatu: Hargana larang, saikětna duwa uwang. Semah ngomong deui: ěncitna sae, diduwitan bae ku kawula saikětna tilu uwang. Tuluy bae dijuwal, duwa wělas uwang nu opat ikět, pameulina geus ditampanan ku tukang sapatu, semahna geus balik sarta atoheun pisan meunang encit murah. Teu kungsi lila datang balik uyi Dunuk ka imahna. Bapana gancang bae pupulih, pokna: Dunuk, maneh bakal bungah dibejaän ku aing, sabot maneh leumpang, aing ngabijilkeun bati, encit teya dijuwal ku aing ka semah payu saikětna tilu uwang, jadi saikětna maneh boga bati sauwang, beunang dipake meuli deui encit nu lian, sarta nu leuwih hade. Nyi Dunuk kaget bari piyas, sarta ngarěměd-rěměd leungeun, bari ngagaok, omongna: ěh rugi kacida! Bapana ngarti yen dibohongan ku anakna, ari geus kitu tuluy bae nyi Dunuk ngaku barina ceurik, yen eta encit beunang meuli opat uwang saikětna, jadi rugi dina saikětna sauwang. Carek bapana: Rugi eta jadi hukuman bohong maneh, jalan kaluputan maneh sorangan kaleungitan duwit, beunang maneh maling, eta duwit anu dalapan uwang nu dibikeun ka maneh teya, katangen tina duwit ladang encit ti semah, sarehna maneh ngabobodo ka aing hamo mere deui duwit ka maneh pikeun meuli encit.

Hartina iyeu dongeng: jalma cidra jeung bohong eta moal manggih kadarajatan dunya; kudu těměn jeung sareh, geus tangtu diajenan ku jalma.