Pependeman

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas

Aya duwa "jělěma urang pilěmburan, ngadeuheus kahukum, nyuhunkeun běběněran adil, caturna nu hiji: Purwana kuring ngadeuheus , meuli pakarangan ti iyeu tatangga kuring , bareng diocek taneuhna, manggih pěpěnděman, asa tacan kenging dipiboga ku kuring,sabab akadna meuli soteh kuring mah taneuh jeung pěpělakan bae.

Haturannana tatanggana: Najan kuring teu ngajual pěpěnděman, sabab lain anu kuring , ngajual soteh kěbon bae, sarta teu rumasa ngaruwang babandaän miboga eta teh, nu mawi tětěp hanteu gaduh milik miboga eta pěděnpěman.

Saur hukum pangadilan: Kiyeu hukumannana, maneh bebesanan bae, nu ngajual kěbon jeung nu meuli, eta pěděnpěman bahankeun ka anak maneh duwanana. Duwanana geus sumuhun ka timbalan hukum, tuluy pada balik, rek ngalampahkeun satimbalan hukum, sarta pada bungah-bungah deewanana.

Ati běrsih eta taya cacadna sarta matak meunang nu. graha di sawarga.

― Iyeu panganggeusan dongeng nu di luhur teya: Kala mangsa mulus běběněran teya, keur aya urang nagara sejen, pareng aya di paseban, kacida heranna ngadangukeun caturna jělěma duwa, omongna: Coba lamun di nagara kawula mah, lain kitu piběněreunnana, sejen kacida tětěrapna: nu meuli moal ingět pisan nembongkeun pěpěnděmannana teh, malah nu nimu teh kacida nyumputkeunnana, supama teu disidėmkeun, tangtu nu ngajual teh ngagugat ka nu meuli iemah, supaya pěpěnděman kamilikkeun ka manehna, tapi waragadna prakara leuwih tina rěga pěpěnděman teya, dicokot usur jeung sejen waragad-waragad.

Menak nu nyěpěng běběněran ngareungeu omong semah ti sejen nagara, tuluy mariksa ka nu ngomong teh, saurna: Di nagara maneh kumaha aya srěngenge? Wangsulannana: Sumuhun aya. Menak nu nyěpěng adil mariksa deui: Di nagara maneh hujan? Sumuhun aya. Menak nu nyëpěng adil teh, ngalahir: Nya aheng, di nagara maneh aya ěmbe jeung sapi? Wangsulannana: Sumuhun aya. Tuluy nyaur deui menak teh: Nu dipaparin ku Gusti Allah, cahya srčngenge jeung hujan teh, lain maparin ka manusa di nagara maneh mah, nya eta maparin ka hewan, ana kitu mah, jalmana teu meunang dipasihan kabeh oge.

Hartina iyeu dongeng: nagara nu kaleungitan ku ka utamaän jeung běněr, sapapanjangna moal manggih kasalamětan jeung kaběrkatan, samangsa menakna hanteu adil, tangtu runtang-ranting dayeuhna.