Lompat ke isi

Wikiquote:Omong inohong

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Medaglia di Wikiquote
Medaglia di Wikiquote
Ari Omong inohong baraya, ieu téh mangrupa kaca pidangan ngeunaan cutatan-cutatan inohong. Utamana mah inohong anu kakoncara sarta inohong urang Sunda minangka salah sahiji tarékah dina mikareueus ka para inohong Sunda. Ari sarat dina milih omong inohong kiwari kakara sakapilihna admin wé, lantaran wargana gé acan aya dua tiluna. Jaga mun geus loba mah warga Wikicutatan téh ieu omong inohong bisa diropéa sangkan leuwih hadé.

Ari ieu pidangan omong inohong ngandung 31 pidangan diluyukeun jeung tanggal dina sabulan, sok sanajan aya nu 28, 29, 30 atawa 31 poé dina sabulanna téh. Saupamana aya patanyaan atawa kedalan ngeunaan ieu pidangan, mangga tuliskeun di kaca sawala.

Aya pidangan lianna samisal ieu omong inohong téh, nyaéta cutatan poé ieu.

Di handap ieu mangrupa runtuyan pidangan omong inohong ti tanggal 1 nepi ka tanggal 31 dina sabulanna.
Pidangan Omong Inohong


Oto Iskandar di Nata (1896 – 1945)
Pajuang kamerdékaan.

Merdéka

 • Loba jalma nu cumarita, yén tanpa ayana paksaan, teu mungkin Walanda daék ngaleupaskeun Indonésia, lantaran mikaboga Indonésia téh gedé pisan mangpaatna pikeun Walanda, tapi sok sakumaha loba ogé nu nyarita kitu, kuring yakin yén hiji mangsa jaga mun geus datang waktuna mah, nagri Walanda tangtu bakal ngaleupaskeun Indonésia kalawan ihlas demi kasalametanana.
 • Bangsa Indonésia bakal merdéka! Kahayang rahayat bakal tinekanan.
 • Tapi kuring percaya, tuan katua, yén Indonésia nu ayeuna dijajah,pasti bakal merdéka. Mangga tuan-tuan bangsa Walanda milih diantara dua kamungkinan rék mundurkeun manéh kalawan sukaréla tapi dipihormat atawa tuan-tuan pasti ku kami diusir ku kakerasan.
 • Mun Indonésia merdéka bisa ditebus ku jiwa saurang anak Indonésia, kuring geus ngajukeun diri minangka kandidat nu munggaran pikeun ieu pangorbanan.

Di kulawarga

 • Ari budak cikal mah kudu nungtun adi-adina. Kudu tanggungwaler ka nu jadi adi-adina. Budak cikal minangka gaganti bapa, kudu nangtayungan ka kulawarga.
 • Ulah nepi ka batur téh ngomong gening ka anjeun, alusna mah batur téh ngomong tah gening.


Didi Pétét (1956-2015)
Pameran Indonésia
 • Seni teu bisa diartikeun ku kekecapan, tapi bisa dirasakeun.
 • Téater téh hirup, jeung tina téater kuring bakal hirup.
 • Aktor hébat nyaéta anu bisa ngajadikeun partnerna jadi hébat.
 • Saéstuna, hirup urang di dunya téh ngan saukur ékting. Jeung ékting nu alus mah lain nu api-api, tapi anu ngajadi.
 • Cirgobanggocir cirgobanggocir, gutak-gitek goal-géol. Cirgobanggocir cirgobanggocir, gutak-gitek goal-géol.
 • Pilem Indonésia kacida maju jeung kuring miharep urang terus bakarya kalawan hadé.
 • Ékting téh lain ngan panopang hirup, tapi ogé sakola kahirupan.
 • Kabeneran panon kuring mah rada sipit nu dina basa Sunda mah disebutna pétét, mangka pikeun ngabédakeun jeung nu séjén, kuring tuluy dijujuluk Didi Pétét.
 • Awéwé diciptakeun tina tulang rusuk lalaki, lain tina sirah pikeun jadi dununganna, lain ogé tina suku pikeun jadi alasna, tapina ti sisina hambéh, deukeut jeung leungeun pikeun diraksa sarta deukeut jeung haténa pikeun dipikacinta.
 • Anjeun kakara ngabéréskeun loba masalah di bisnis urang, kuring ingetkeun ka anjeun, ieu can bérés, ieu justru kakara dimimitian.


Kang Darso (1945 – 2011)
Panyanyi, Seniman Sunda
Aing mah lain nanaon

Kabogoh jauh

Boga kabogoh jauh // Meuntas laut leuweung gunung // Tapi apél teu bingung // Cukup halow na telepon
Kuring di pulo jawa // Manéhna pulo sumatra // Lamun malam mingguan // Mojok via SMS-an
Jelema palinter // Dunya beuki maju // Najan urang pajauh // Bisa ngobrol unggal waktu
Tiap SMS-an atawa nelepon // Teu jadi pikiran // Kajeun pulsa kabobolan // Nu penting mah bisa ngobrol jeung manéhna
Boga kabogo jauh // Meuntas laut leuweung gunung // Tapi apél teu bingung // Cukup halow na telepon.

Duriat

Dina haté kuring anjeun cicing // Dina haté anjeun kuring cicing // Bener-bener henteu bisa ngejat // Dibeungkeut ku tali duriat
Sanajan loba nu daratang // Pating kuriling néangan lawang // Pating kaletrok kana panto haté // Tapi ku urang teu dipaliré
Duriat teu bisa digantian ku rupa // Duriat teu bisa dihilian ku harta // Duriat teu bisa diaya-aya // Duriat datangna henteu kapaksa
Dibeubeutkeun dina haté didituna // Diguratkeun dina rasa didituna // Dibuka dibaca kuurang duaan // Dijaga diriksa pinuh rasa kahéman

Amparan sajadah

Dina amparan sajadah // abdi sumujud pasrah // Diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya
Dina amparan sajadah // abdi sumujud pasrah // Mundut pangampura gusti ya Allah Robullijati

Taya deui panglumpatan // taya deui pamuntangan // Mung Allah pangeran abdi // pangeran anu sajati


Radén Déwi Sartika (1844 – 1947)
Inohong wanoja
Ngan ku atikan urang bakal tumuwuh jadi hiji bangsa

Kautamaan Istri

Naon ari anu jadi kautamaan istri?
Éta rupa-rupa, babakuna nurutkeun:

 1. Bangsana; bangsa ménak atawa santana atawa abdi-abdi, anu sudagar, anu tani.
 2. Adat jeung kabiasaan, dina hiji-hiji nagara, kumaha kacaraanana di dinya (ciri sabumi ciri sadésa).
 3. Palajaranana ti bubudak, jeung cacampuranana.

...


Kumaha ari bangsa abdi-abdi nu leutik?
Éstu buta tuli sagala aturan teu nyaho saenya-enyana, ngan dikira-kira baé sugan kitu, sugan kieu, lantaran ngadéngé atawa neuleu saliwat. Sumawonna jelema urang pagunungan atawa pasisian mah anu langka pisan campur jeung urang dayeuh, tangtu kurang pisan kanyahona, sabab teu aya nu miwuruk, teu aya nu menerkeun enya-enya. Teu bisa maca nulis, jadi teu terangeun sakur anu kajadian saluareun baligeusanna. Abdi-abdi nu mindeng campur atawa mindeng neuleu ménak mah, réa anu sok nurutan ménak, basana atawa papakéanana atawa petana. Éta hiji tanda abdi-abdi ogé hayang maju, nurutan anu hadé, nya éta babakuna nurutan ménak téa.
...


Beu! jajauheun, cek babasan téa mah "jauh tanah ka langit." Tatapi teu mustahil, teu kapanggih ku urang, sugan ku anak incu, sabab jaman ayeuna ogé geus mimiti bangsa urang maju, kaserepan kapinteran Éropa, tapi réréana bangsa pameget, nya-éta putra-putra ménak atawa anu baleunghar, ari istri mah tacan pati réa.
Kumaha atuh supaya bangsa urang tambah maju?
Hal ieu ku nu agung geus kamanah, nya-éta awéwéna nu kudu maju téh deui, palinter cara lalaki, sabab awéwé téh anu baris jadi indung, manéhna anu pangmimitina ngasupan pangarti ka jelema, nya-éta anak-anakna, awéwé lalaki.

Jadi utamana awéwé bangsa pribumi téh kudu nyaho kana saniskara urusan awéwé.


Inohong Sunda
 • Syukuran sagala nu dipaparin Allah. Mun anjeun masih hirup bersyukur yén masih bisa milampah amal saléh. Mun anjeun maot tetep bersyukur, sahenteuna dosa anjeun teu mingkin nambahan.
 • Nalika anjeun susah di ieu dunya. Sabar, lantaran ieu kur samentara. Nalika anjeun dibéré kasenangan di ieu dunya ulah reueus sarta adigung lantaran ieu gé kur samentara.
 • Urang teu kudu saorhanisasi, sasakolaan atawa saguru, urang nyohib di hiji titik, Mukhlisiina Lahuddiin. Mudah-mudahan éta titik téh nu marengkeun urang
 • Mun néangan sohib tanpa codékah, salawasna urang moal nyohib. Mun néangan pasangan nu sampurna, salawasna moal meunang pasangan.


Ir. Soekarno (1901-1970)
Présidén Indonésia kahiji, Inohong Indonésia
 • "Kuat lantaran ngahiji, ngahiji lantaran kuat."
 • "Gantélkeun cita-cita anjeun saluhur langit."
 • "Salaksa kolot kur bisa ngimpi, saurang pamuda bisa ngarobah dunya."
 • "Kembang mawar hanteu mpropagandakeun seungit melenghirna, ku sorangan seungit melenghirna téh sumebar sabudeureunna."
 • "Nagri urang beunghar, beunghar, beunghar kacida, Dulur-dulur. Berjiwa besarlah, berimagination. Kali ! Gawé! Kali ! Gawé! Urang téh hiji lemah cai nu pangéndahna di dunya".
 • "Jeung supaya nu teu murni kaduruk paéh!"


Aa Gym
Aa Gym
Chairil Anwar (1922-1949)
Inohong Indonésia, Sastrawan
 • Sekali berarti
  Sudah itu mati.
   • "Dipo Negoro" (1943), k. 7
 • Ah! hatiku jang tak mau memberi
  Mampus kau dikojak-kojak sepi.
   • "Sia-Sia" (Pébruari 1943), k. 11
 • Aku mau hidup seribu tahun lagi.
   • "Aku" (Maret 1943), k. 21
 • Bukan maksudku mau berbagi nasib,
  nasib adalah kesunjian masing-masing.
   • "Pemberian Tahu" (1946), k. 184
 • Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar.


Citazioni sulla donna.
 • Chi non avverte, oggi, il bisogno di dare più spazio alle «ragioni del cuore»? In un mondo come l’attuale dominato dalla tecnica, si sente bisogno di questa complementarietà della donna, affinché l’essere umano vi possa vivere senza disumanizzarsi del tutto. (Benedetto XVI)
 • Donne non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo; è l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. (Simone de Beauvoir)
 • È questo il destino di noi donne, per questo siamo state create: per essere il cuore del focolare, per essere il cuore nella madre Chiesa. (Madre Teresa di Calcutta)
 • Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: "Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa perché dall'uomo è stata tolta". Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. (Genesi)
 • L'essenza della donna è un abbandono sotto forma di resistenza. (Søren Kierkegaard)
 • L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo. (Rudyard Kipling )
 • Una donna deve avere soldi e una stanza suoi propri se vuole scrivere romanzi. (Virginia Woolf)
 • Una donna senza mestiere ha due possibilità: il matrimonio o la prostituzione... che alla fine sono la stessa cosa. (Valérie - Diario di una ninfomane)


Maria
Maria
madre di Gesù
 • Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.
 • Fate quello che vi dirà.

Citazioni su Maria

 • A volte sussurrare un Ave Maria in silenziosi tramonti mi causa leggeri brividi di emozione. (Carlo Urbani)
 • È quasi impossibile andare a Gesù se non ci si va per mezzo di Maria. (Giovanni Bosco)
 • In verità, o Maria, Allah ti ha eletta; ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo. (Corano)
 • La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo viso è uno stupore ansioso che non è apparso che una volta su un viso umano. Poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne, e il frutto del suo ventre. L'ha portato nove mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti la tentazione è così forte che dimentica che è Dio. Lo stringe tra le sue braccia e dice: piccolo mio! (Jean-Paul Sartre)
 • Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. (Bibbia)
 • Vergine Madre, figlia del tuo figlio, | umile e alta più che creatura, | termine fisso d'etterno consiglio, | tu se' colei che l'umana natura | nobilitasti sì, che 'l suo fattore | non disdegnò di farsi sua fattura. (Dante Alighieri)


Hugh Laurie, alias Gregory House
Hugh Laurie, alias Gregory House
Serie televisiva statunitense.
 • Tutti mentono. (Gregory House, Una prova per non morire)
 • Curare la malattia è il compito del medico, trattare con i pazienti è quello che manda il medico in depressione. (Gregory House, Una prova per non morire)
 • Quando muore una bella persona il mondo dovrebbe saperlo, qualcuno dovrebbe soffrire, ma soprattutto dovrebbe arrabbiarsi. (Allison Cameron, Accettazione)
 • Le bugie sono come i bambini, impegnative, ma ne vale la pena: il futuro è nelle loro mani. (Gregory House, La bugia è una cosa meravigliosa)
 • C'è un motivo preciso se ci preoccupiamo della famiglia e dei nostri amici, e c'è un motivo preciso se non ce ne frega niente di tutti gli altri: amare tutti indiscriminatamente è troppo faticoso. (Gregory House, Conflitto di competenze)

Citazioni sulla serie

 • Era importante che ci fosse un personaggio centrale che sapesse studiare a fondo gli aspetti caratteristici dei pazienti, facendo così delle diagnosi per riuscire a svelare i loro segreti. (David Shore)
 • Dr. House è prima di tutto una grande lezione di diagnostica, un testo da rendere obbligatorio nelle facoltà di medicina. (Aldo Grasso)
 • Credo che il successo della serie sia dovuto a due fattori: da un un lato il personaggio di House, che riesce sempre a fare e dire ciò che vuole passandola liscia. E dall'altro lato il mix tra le storie dei protagonisti e le vicende che accadono all'interno dell'ospedale. (Jennifer Morrison)


Fabrizio De André
Fabrizio De André
Fabrizio De André (1940 – 1999)
Cantautore italiano.
 • Se tu penserai e giudicherai da buon borghese | li condannerai a cinquemila anni più le spese. | Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo | se non sono gigli son pur sempre figli, | vittime di questo mondo. (da La città vecchia)
 • Ama e ridi se amor risponde | piangi forte se non ti sente | dai diamanti non nasce niente | dal letame nascono i fior. (da Via del Campo)
 • C'è chi l'amore lo fa per noia | chi se lo sceglie per professione | bocca di rosa né l'uno né l'altro | lei lo faceva per passione. (da Bocca di rosa)
 • E per tutti il dolore degli altri | è dolore a metà. (da Disamistade)
 • Gesù di Nazareth [...] secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.
 • Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura.

Citazioni su Fabrizio De André

 • E invece Fabrizio è tra i grandi poeti del rock, anzi per me è un santo. (Wim Wenders)
 • Si dice che Fabrizio sia il Dylan italiano, perché non dire che Dylan è il Fabrizio americano? (Fernanda Pivano)


Lev Tolstoj
Lev Tolstoj
Lev Tolstoj (1828 – 1910)
Scrittore, drammaturgo, pensatore religioso e filosofo russo.
 • Essere buono e vivere una vita buona significa dare agli altri più di ciò che prendiamo loro.
 • Il male nasce dalla disunione fra le persone.
 • L'amore impedisce la morte. L'amore è vita. Tutto, tutto ciò che io capisco, lo capisco solamente perché amo. È solo questo che tiene insieme tutto quanto. L'amore è Dio, e il morire significa che io, una particella dell'amore, ritorno alla sorgente eterna e universale.
 • La compassione per gli animali è la più preziosa qualità dell'uomo e io (come uomo) sono tanto più felice quanto più la sviluppo in me.
 • Loro (la gente) mi giudichino pure come vogliono, posso ingannare loro, ma non ingannerò me stesso.
 • Non vi è che un modo per essere felici: vivere per gli altri.

Citazioni su Lev Tolstoj

 • Fu il più grande apostolo della non-violenza che l'epoca attuale abbia dato. Nessuno in Occidente, prima o dopo di lui, ha parlato e scritto della non-violenza così ampiamente e insistentemente, e con tanta penetrazione e intuito. (Mahatma Gandhi)
 • Tolstoj non ha espresso soltanto il desiderio di fratellanza, così profondo nel popolo russo, ma il bisogno di pace di tutti noi. E ha cercato, anche per noi, una fede. (Enzo Biagi)


Ki dalang
Ki dalang
Asép Sunandar Sunarya (1955 – 2014)
Ki dalang, Inohong Sunda
 • Ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung gé bakal aya disahandapaeun mumuncangan.
 • Wayang usik ku dalangna, jalma hirup da ku kersa-Na.
 • Lalakon di pawayangan mangrupa hiji gambaran jelema hirup di alam dunya.
 • Harkat jeung martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
 • Lamun budayana awutawutan tangtu bangsana gé bakal ruksak.
 • Lamun poé isuk rék kiamat, aya siki jagong pelakeuneun, pelakeun.
 • Sanajan apal raga rék ditinggalkeun nyawa tong eureun nyieun kahadéan mah.
 • Lahirna Maha Karya nyaéta ti jelema anu idéalis nu didasaran ku étika, éstétika jeung logika dina karyana.
 • Sakur perkara nu datang kana diri, nu karasa, nu katempo, nu kadéngé. Mun teu jadi élmu rugi! Sing saha nu ngamubadirkeun perkara nu datang kana diri kapi naon ka sétan?
 • Tadina aya dualismeu, hartina dua pamikiran tungtungna béda paham, lamun geus béda paham geus pasti bakal paséa. Ari nu ngaran paséa mah euweuh nu bener hiji ogé.


Citazioni sull'amore.
 • Ama e fa' ciò che vuoi. (Agostino d'Ippona)
 • Ama il prossimo tuo come te stesso. (Gesù)
 • L'amor che move il sole e l'altre stelle. (Dante)
 • L'amore degli uomini si distingue dalla stupida foia delle bestie soltanto per due funzioni divine: la carezza e il bacio. (Pierre Louÿs)
 • L'amore è da reinventare, si sa. (Arthur Rimbaud)
 • L'amore è un cane che viene dall'inferno. (Charles Bukowski)
 • L'amore è un castigo. Veniamo puniti per non essere riusciti a rimanere soli. (Marguerite Yourcenar)
 • L'amore non è il toccasana dei mali. (Aldo Busi)
 • L'amore per uno solo è una barbarie, perché si esercita a spese di tutti gli altri. Anche l'amore per Dio. (Friedrich Nietzsche)
 • L'amore [...] soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. (Paolo di Tarso)
 • L'amore vince ogni cosa: anche noi cediamo all'amore. (Virgilio)
 • La felicità non sta nell'essere amati: questa è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è nell'amare. (Thomas Mann)
 • Meglio un amore traviato che nessun amore. (Hans Urs von Balthasar)
 • Si ama solamente ciò in cui si persegue qualcosa d'inaccessibile, quel che non si possiede. (Marcel Proust)
 • Si aggiunga al già detto, che amore, con cui amiamo, è brama con cui ogni cosa brama, mediazione fra bene e male, brutto e bello (non dunque non brutto e non bello), ma buono e bello in rapporto a una certa comunicazione e partecipazione. (Giordano Bruno)
 • Temere l'amore è temere la vita, e chi teme la vita è già morto per tre quarti. (Bertrand Russell)


Bacharuddin Jusuf Habibie (1936 – kiwari)
Présidén Indonésia ka-3, Inohong Indonésia.
 • Only a skilled and productive human resources can respond to challenges and resolve problems.
 • Look at that map. All the green (area) is Indonesia. And that red dot is Singapore. Look at that.
 • I have some figures which compare the cost of one kilo of airplane compared to one kilo of rice. One kilo of airplane costs thirty thousand US dollars and one kilo of rice is seven cents. And if you want to pay for your one kilo of high-tech products with a kilo of rice, I don't think we have enough.
 • Saat itu ibaratnya kita dalam bus yang sedang melaju. Tiba-tiba sopirnya kena serangan jantung. Sebagai wakil sopir, saya langsung mengambil alih kemudi. Penumpang gempar, sebagian berteriak, belok kiri. Sebagian bilang, ambil jalan kanan, lainnya menyarankan, tetap jalan lurus. Mereka yang di luar bus juga ikut berkomentar, balik saja jalannya buntu.

Biantara

"Kalau Anda mengimpor gelas (sambil mengangkat gelas), mengimpor meja (sambil menggebrak meja) dan mengimpor mic (sambil menunjuk mikrofon) maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri!"


Platone
Platone
Platone (428 a.C. - 347 a.C.)
Filosofo greco.

Incipit dell'Apologia di Socrate

Quello che è avvenuto a voi, Ateniesi, in udire i miei accusatori, non so; ma io, per cagion loro, poco meno mi dimenticai di me stesso, cosí parlarono persuasivamente: benché, se ho a dire, essi non han detto nulla di vero. Ma delle molte loro menzogne ne ammirai massimamente una, questa: dissero che a voi bene conveniva guardarvi non foste tratti da me in inganno, perciò che sono terribile dicitore. Imperocché a non vergognarsi che tosto li avrei smentiti, mostrando in fatto non essere niente terribile dicitore, questa mi parve la lor maggiore impudenza: salvo che non chiamino terribile dicitore uno che dice il vero; ché, se intendono cosí, ben consentirei che sono oratore io: ma non a lor modo. Essi dunque han detto poco o nulla di vero, come io dico; ma da me voi udirete tutta la verità.

Aforismi

 • L'importante non è vivere, ma vivere bene.
 • Se fosse necessario o commettere ingiustizia o subirla, sceglierei il subire ingiustizia piuttosto che il commetterla.
 • La verità non si confuta mai.
 • L'uomo intelligente non fa mai affidamento sulle affinità psicologiche e fisiche.
 • Una vita senza ricerca non è degna per l'uomo di essere vissuta.


Film d'azione statunitense.
 • Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il parlamento. Non vedo perché di questo complotto, nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. (V)
 • Il nostro compito è riferire le notizie, non fabbricarle. Quello è compito del governo. (Dascombe)
 • Non vi sono certezze, solo opportunità. (V)
 • I popoli non dovrebbero avere paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. (V)
 • Spero che chiunque tu sia, almeno tu, possa fuggire da questo posto; spero che il mondo cambi e le cose vadano meglio ma quello che spero più di ogni altra cosa è che tu capisca cosa intendo quando dico che anche se non ti conosco, anche se non ti conoscerò mai, anche se non riderò e non piangerò con te, e non ti bacerò, mai... io ti amo. Dal più profondo del cuore... Io ti amo. (Valerie)
 • Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare. (V)
 • Sotto questa maschera non c'è solo carne, sotto questa maschera c'è una idea, Creedy... E le idee sono a prova di proiettile. (V)
 • Questo paese ha bisogno di qualcosa di più di un palazzo, ha bisogno di speranza. (Evey)

Citazioni sul film

 • Il futuro come non lo avete mai visto dai creatori della trilogia di Matrix. (frase di lancio)
 • Un adattamento toglie sempre qualcosa all'originale, ma è riuscito quando, come in questo caso, elabora ed aggiunge. Ed è davvero una bella idea che la gente arrivi ad usare la maschera di V, dopo aver ritrovato il coraggio di opporsi a un potere ingiusto. (David Lloyd)


Hans Urs von Balthasar (1905 – 1988)
Presbitero e teologo svizzero.
 • All'occidente e solo all'occidente è toccata la grazia di nascere nel segno di un cosmo compiuto in cui arte e religione sono una cosa sola, nel cosmo delle epopee di Omero.
 • Chi non vuole ascoltare prima Dio, non ha nulla da dire al mondo.
 • Chi vuole udire qualcosa deve prepararsi con il silenzio alla capacità di udire.
 • Come nessun bambino si sveglia all'amore se non è amato, così nessun cuore umano può destarsi alla comprensione di Dio senza il libero dono della sua grazia nell'immagine del suo Figliolo.
 • Dio è la libertà eterna; donandosi può solo affrancare la creatura per la libertà.
 • Dio non si accontenta di un grazie cordiale. Vuole riconoscere nei cristiani il Figlio.
 • Il criterio della verità è la bellezza.
 • L'apostolato è dunque paternità.
 • Maria è l'immagine prima della Chiesa perché ella è primariamente e radicalmente entrambe le cose.

Citazioni su Hans Urs von Balthasar

 • L'uomo più colto del XX secolo. (Henri-Marie de Lubac)
 • Ritengo che la sua riflessione teologica mantenga intatta fino ad oggi una profonda attualità e provochi ancora molti ad addentrarsi sempre più nella profondità del mistero della fede, tenuti per mano da una guida così autorevole. (Benedetto XVI)


Mang Koko (1917 – 1985)
Panyanyi, Seniman Sunda

Samoja

Kedalna asih na bulan pinuh mamanis // hiji jangji pasini na rasmining wanci // mangsa samoja jongjon kembangan // duh eulis, langit lénglang // angin rintih dina ati, aduh
Lalakon lawas na bulan pinuh katineung // aya jangji pasini nu henteu ngajadi // mangsa samoja geus ngarangrangan // duh ieung, langit angkeub // samagaha dina haté, duh
Ayeuna kantun waasna, jungjunan // lalakon ka tukang ditéang ngan ku ciptaan // kamari nu pamit, kamari nu pamit // datang deui na kalangkang
Ayeuna tinggal ngangresna, jungjunan // lalakon nu pegat disambung ngan ku ciptaan // kamari nu leungit, kamari nu leungit // rék lebeng mo deui datang.

Sariak Layung

Sariak layung di gunung // iber pasini patepung lawung // teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung // eeh, ngawangwang nu dipigandrung, aduh
Haréndong meuhpeuy harideung // jalan satapak rarambu leuweung // kumalangpang ronghéap nu kapitineung // eeh, ronghéap nu kapitineung, duh
Surya surup layung hibar // ka tanjakan sawangan diumbar // geus ngolébat, ieuh, samar-samar // hariring asihna kapireung ngalalar
Angin tiis ti mumunggang // katitipan haréwos kamelang // tawis deudeuh, ieuh, nu maranti // sungkeman kahéman saranggeuy malati.

Wengi Énjing Tepang Deui

Disimbutan ku halimun // Diaping ku indung peuting // Lalaunan ngalayangna // Sukma ninggalkeun jasadna
Emh aduh sukma ninggalkeun jasadna // // Ngalayang ka awang-awang // Rék nepangan ka nu tebih // Nepungan ka urang gunung // Malati di pinggir pasir // Kakara pisan ligarna // Kapendakna tacan lami // Katuruban dangdaunan // Kaheumpikan nagasari
Kembang diburu dirungrum // Sawengi henteu kawangi // Patapan henteu kalénglang // Raraosan mah sawarsi // Emh aduh raraosan mah sawarsi
Hawar-hawar sora hayam // Ciri parantos janari // Nu nyumput téh humarurung // Teungteuingeun milik diri // Harianeun teuing kadar // Misahkeun anu keur asih // Kembang nganggo dihalangan // Ditundung ku indung peuting
Gunung geus aya di pungkur // Indit hate mah murilit // Duuuh indit hate mah murilit

Miang gé da sumoréang // Parangtritis kapiati // Aduh Enung pileuleuyan // Wengi énjing tepang deui // Duh aduh wengi énjing tepang deui.


Gusdur (1940-2009)
Présidén Indonésia ka-4, Inohong Indonésia
 • DPR kok seperti anak TK
 • Gitu aja kok repot.
 • Kalau dulu saya mengatakan DPR TK (Taman Kanak-kanak –red), sekarang malah playgroup.
 • Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan.
 • Tidak boleh lagi ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan serta ideologi.
 • Kalau sekarang ini ada yang menjelekkan nama Islam, kita didik agar membawa nama Islam yang damai.
 • Seolah-olah Islam diwakili oleh mereka yang keras-keras itu. Enggak bener.
 • Guyonan CIA di Indonesia sudah tidak ada teroris lagi, karena semua teroris sudah jadi menteri.
 • Jadinya kita menjadi bangsa yang jadi bahan tertawaan orang. Masak Timor Leste yang kayak itu saja mereka bisa permainkan kita.
 • Kita ini celaka. 70 persen tanah air kita laut, tetapi garam saja impor. Kalau bodoh sih gak apa-apa, tapi kalau disengaja kok bodoh. Saya tahu impor setiap satu ton dapat 10 dolar. Jadi impor itu hanya menguntungkan yang impor saja.


Aa Gym
Aa Gym
Aa Gym (1962-)
Inohong Islam Indonésia
 • Suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang, terhormat dan berjaya selain hina dan menderita.
 • Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif.
 • Masalah paling besar bangsa ini bukanlah karena kurangnya tanah lapang, namun karena kurangnya hati-hati yang lapang
 • Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya.
 • Ketika kita merasa berjasa sedang orang lain merasa terhinakan, itu pertanda kita tengah gagal. Sukses itu juga diukur lewat kebersamaan.
 • Bertekadlah bahwa hidup yang sekali-kalinya ini tidak akan pernah merampas hak kebahagiaan dan ketenangan orang lain.


Videogioco fantasy di produzione giapponese.

Incipit

immi... anche tu ti senti triste e malinconico al tramonto? Si dice che sia l'unico momento in cui il nostro mondo e l'altro si congiungono... Il momento in cui le anime dei defunti rimpiangono di aver lasciato questo mondo... Forse è per questo che un amaro senso di mestizia pervade le ore del crepuscolo...

Frasi

 • La fortuna sorride solo a chi crede nel futuro!
 • Luce e ombra sono due lati della stessa medaglia... Una non può fare a meno dell'altra... Sono indissolubili.
 • Non bisogna mai abbandonarsi alla disperazione! Ogni sforzo prevede una ricompensa...

Citazioni sul gioco

 • Nel nuovo gioco di Zelda ritraiamo la principessa come se si stesse domandando qualcosa, e ho unito sentimenti di disperazione ed ansia nelle sue illustrazioni. In generale, è lo stesso anche per Link. D'altra parte, ho cercato di evitare di generare immagini che fossero troppo piene di oscurità e rovina. (Yusuke Nakano)
 • Nel team sono presenti più autrici donne rispetto al solito, il che aggiunge all'esperienza una certa delicatezza poetica. (Keisuke Nishimori)


Garth Ennis, creatore di Hitman
Garth Ennis, creatore di Hitman
Hitman (1993 – 2001)
Fumetto statunitense.
 • Mi chiamo Tommy Monaghan e uccido la gente per denaro. È il mio lavoro. (Tommy)
 • I sicari comuni uccidono la gente comune. Io non sono un sicario comune. Io faccio i lavori più strani... vi ha rapinato un cyborg? Chiamatemi. Darkseid vi ha rapito la mamma? Chiamatemi. Swamp Thing ha spaventato i vostri bambini? Chiamatemi. Etrigan vi possiede e non conoscete un esorcista? Chiamatemi. Sono il numero uno in quanto unico. Esseri superpotenti, sovrannaturali o super mostruosi: me li faccio tutti. (Tommy)
 • Ti dico come stanno le cose. Tu pensi di essere il migliore, okay? Credi di essere quello che conta. Poi un giorno ti imbatti in un grande, uno serio davvero... e viene fuori che sei solo zero, capito cosa voglio dire? E ti rendi conto quanto sei piccolo. (Tommy)

Citazioni sul fumetto

 • Hitman è stato per me una grande sorpresa. È andato ben aldilà di quanto mi aspettassi. (John McCrea)
 • Hitman mi manca molto. Preacher è finito quando doveva finire, così non ci sono rimpianti – ma Hitman avrebbe potuto andare avanti ancora molto. (Garth Ennis)


Soe Hok Gie (1942 – 1969)
Inohong Indonésia
 • Saya kira saya tak bisa lagi menangis karena sedih. Hanya kemarahan yang membuat saya keluar air mata.
 • Kebenaran cuma ada di langit dan dunia hanyalah palsu, palsu.
 • Hanya ada dua pilihan: menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka.
 • Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau.

Alam

 • Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya.
 • Saya tak mau jadi pohon bambu, saya mau jadi pohon oak yang berani menentang angin.


Panorama della Val d'Orcia
Panorama della Val d'Orcia
 • Bisogna far lo sciocco per non pagar il sale.
 • Chi ti loda in presenza, ti biasima in assenza.
 • Dio ha dato per penitenza all'avaro che né del poco né dell'assai si contenti.
 • È meglio ammazzare uno che mettere una cattiva usanza.
 • Il porco vuol mangiare sporco e dormire pulito.
 • Le donne son sante in chiesa, angele in istrada, diavole in casa, civette alla finestra e gazze alla porta.
 • Le ragazze piangono con un occhio, le maritate con due, e le monache con quattro.
 • Meglio una sassata nella testa, che una ferita nell'onore.
 • Nella guerra d'amor vince chi fugge.
 • Nelle corti, la carità è tutta estinta, né si trova amicizia se non finta.
 • Non c'è migliore specchio dell'amico vecchio.
 • Non è bello quel ch'è bello, ma è bello quel che piace.
 • Non è più bel mestiere, che non aver pensiere.
 • Sa più il papa e un contadino, che il papa solo.

Citazioni sui proverbi toscani

 • Dall'uso vivo abbiamo tratto ancora noi quanto più potevamo, adoprandoci con molta voglia a fare incetta di quei Proverbi dei quali s'ornano i discorsi massimamente dei campagnuoli, e in Firenze di quelle donne che hanno abitudini casalinghe e non possiedono altra scienza. (Gino Capponi)


Kang Ibing (1946-2010)
Inohong Sunda
 • Ulah ngeluh keur ripuh, ulah ngaraja keur bagja, ripuh cobaan, bagja titipan
 • Coba hargai! Bahasa itu kan henteu meuli!.
 • Alloh mah ngan saukur nyumponan kanu ngadu'a sareng ihtiar.
 • Awéwé nu maké tiung leuwih katempo geulis batan awéwé nu maké kopéah.


Imam Syafé'i (767-819)
Imam Mazhab
 • "Sing saha anu miharep kahirupan dunya, mangka kudu dibarengan ku élmu. Jeung sing saha nu miharep kahirupan ahérat kudu dibarengan ogé ku élmu."
 • "Ngaji jeung lenyepan saméméh anjeun nampa jabatan, lantaran mun anjeun geus nampa mah, mangka taya deui kasempetan pikeun anjeun ngaji sarta ngalenyepanana."
 • "Pagawéan nu pangbeuratna téh aya tilu: Sikep béréhan nalika kaayaan sarwa sulit, Ngajauhan dosa mangsa keur sorangan, Ngucap bener di hareupeun jalma nu dipikasieun."
 • "Kahadéan téh aya dina lima perkara: kabeungharan haté, sabar kana kagoréngan batur, nyiar rizki halal, taqwa, jeung yakin kana jangji Gusti Allah."
 • "Pilar kapamingpinan téh aya lima : ucapan nu bener, nyimpen rusiah, nyumponan jangji, salawasna méré tetekon tur bisa amanah."
 • "Jalma nu ngaji élmu faroid, jeung nepi kana ijajahna, mangka bakal onjoy minangka jalma ahli ngitung. Anapon élmu hadits, éta bakal bijil ajén kabarokahan sarta kahadéanna dina mangsa tutup umur. Anapon ilmu fiqih, éta mah mangrupa élmu nu lumaku pikeun sakum yuswa boh ngora boh kolot, lantaran fiqih mah mangrupa dadasar ti sagala élmu."
 • "Saumpama kuring ditakdirkeun bisa ngahuapan élmu ka anjeun, pasti ku kuring anjeun dihuapan ku élmu."
 • "Sing saha jalma nu ngaku bisa ngabarungkeun dua cinta dina haténa, cinta kana dunya sarta sakaligus cinta ka Allah, mangka éta jalma geus ngabohong."
 • "Mun aya jalma nu rék ngajual ieu dunya ka kuring saharga sapotong roti, pasti kuring moal hayang meulina ogé."


Serie animata tratta dall'omonimo romanzo, trasposto anche in manga.
 • Certo che oggi la vita è diventata proprio comoda... Basta entrare in un discount per trovare cibo, cosmetici e... perfino telefoni cellulari. Che peccato: tra le altre cose non vendono anche rapporti umani. (Hitomi)
 • Se non si riesce ad avere fiducia in se stessi, è sufficiente immaginare che l'interlocutore sia messo peggio di noi. (Misaki)
 • Quando qualcosa ti piace davvero, non importa se sbagli, non importa se dai fastidio agli altri... non importa nemmeno se crepi... Quello è "vivere" veramente! (Satō)
 • Quando le persone si fanno prendere da un'idea fissa, alla fine non riescono più a liberarsene. E pensare che spesso la soluzione dei problemi è a portata di mano: l'abbiamo davanti agli occhi e non la vediamo. (Minegishi)
 • I drammi hanno un inizio, uno sviluppo e un epilogo: sono un'esplosione di sentimenti... che ha un termine. Le nostre vite, al contrario, si svolgono continuamente all'interno di una fitta nebbia di assoluta incertezza. (Yamazaki)
 • Se girate un po' su internet, troverete un sacco di persone che si insultano. Quando qualcuno non trova una persona più inutile di lui nella vita reale, sfoga la sua frustrazione contro gli sconosciuti bollandoli come sfigati, in modo da sentirsi superiore almeno a loro. (Megumi)

Citazioni sull'opera

 • Ogni volta che mi avvicino a qualche passaggio, mi viene voglia di scagliare fuori dalla finestra il computer in cui sono conservati tutti i capitoli. Leggendo altri punti, invece, mi scatta la voglia di andare a fare il monaco eremita su una sperduta montagna indiana. (Tatsuhiko Takimoto)
 • Tra situazioni rocambolesche e gag assurde, mi sa che alla fine mi sono perso. Quello che è rimasto è un messaggio troppo diretto, che non è né comico né narrativo: "la volontà cambia le persone". (Tatsuhiko Takimoto)


Radén Haji Muhamad Musa
Radén Haji Muhamad Musa

Ayang-ayang gung // gung goongna ramé // ménak Ki Mas Tanu // nu jadi Wadana // naha manéh kitu // tukang olo olo // loba anu giruk // ruket ka kumpeni // niat jadi pangkat // katon kagoréngan // ngantos Kanjeng Dalem // lempa lempi lempong // ngadu pipi jeung nu ompong (jalan ka Batawi ngemplong).

Wawacan Panji Wulung

Pangkur

Seja nyaba ngalalana
ngitung lembur ngajajah milangan kori
henteu puguh nu dijugjug
balik paman sadaya
nu ti mana tiluan semu rarusuh
lurah bégal ngawalonan
aing ngaran Jayapati.

...


Salah sahiji karyana
Salah sahiji karyana
Sastrawan Sunda

Mantri Jero

Bubuka
Rebun-rebun halimun pasusun-susun // rarimbunan tatangkalan // wawangunan jeung kakayon siga disangsangan kasang // sasampayan boéh rarang.
Raong hayam kongkorongok, sorana palambat-lambat // ti langit beulah wétan marabat pating arudat – balebat // cét manuk disarada, manuk cacing cangkurileung // témbalan jeung saéran, ngabagéakeun katineung: Ayana ngagebur hurung.

Kinanti
Gunung-gunung semu ngungun // pasir siga nu prihatin // alum sugri tatangkalan // kawas nu marilu sedih // mangnineungkeun ka ajengan // rék ditilar ku kakasih.
Biheung bulan biheung taun // iasa patepang deui // jeung anu rék ngalalana // indit sepi nu disungsi // angkat samar nu ditéang // sumangsang ka kersa Gusti.

Maskumambang
Aduh Gusti naha kaniaya teuing // teu aya rasrasan // sim abdi dituding-tuding // ngalampahkeun kahinaan
Biheung teuing moal kumelendang deui // kabawa ku kadar // katarik ku milik diri // unggah ka balé watangan
Tapi najan buang jauh gantung tinggi // tetep nya percaya // kana kaberesihan diri // da henteu rumaos dosa
Ngan sakadar enggeus némbongkeun kaasih // ngambat sipat anak // bijil tina ati suci // medal tina kaweningan
Sugan tea mah moal dibeuli ku pati // ditumpang ku nyawa // duh Gusti Robbul Idjati // mugi kersa nangtayungan

....


Marcel Proust
Marcel Proust
Marcel Proust (1871 - 1922)
Scrittore francese.

Incipit de Il tempo ritrovato

L'intero giorno, in quella dimora di Tansonville un po' troppo campagna, che aveva appena l'aria d'un luogo di siesta fra una passeggiata e l'altra o durante l'acquazzone: una di quelle dimore dove ogni salotto ha l'aria d'un chiosco tra la verzura e dove, sulla tappezzeria delle camere, le rose dal giardino in una, gli uccelli dagli alberi nell'altra v'hanno raggiunto e vi fan compagnia - isolati nondimeno, giacché erano vecchie tappezzerie dove ogni rosa se ne stava separata quel tanto che avrebbe permesso, se fosse stata viva, di coglierla, ogni uccello di metterlo in gabbia e addomesticarlo, senza nulla delle abbondanti decorazioni delle camere d'oggi dove, su un fondo argenteo, tutti i meli della Normandia son venuti a profilarsi in stile giapponese per allucinare le ore che si trascorrono in letto, - l'intero giorno lo trascorrevo nella mia camera che dava sulle belle verzure del parco e i lilla dell'ingresso, sulle foglie verdi degli alti alberi in riva all'acqua, scintillanti di sole, e sul bosco di Méséglise.

Aforismi

 • I tre quarti delle malattie delle persone intelligenti provengono dalla loro intelligenza.
 • La noia è uno dei mali meno gravi che abbiamo da sopportare.
 • Più della psicologia stessa, la sofferenza la sa lunga in materia di psicologia.